Kontakt

Moszczenickie Tereny Inwestycyjne

ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3

97-310 Moszczenica

e-mail: MTIOffice@moszczenica.eu

telefon: 727 705 351; 727 779 873

https://mti2.moszczenica.eu/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.mti.moszczenica.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi. Zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach. Administratorem moich danych jest Gmina Moszczenica.

Oświadczam że zapoznałam/łem się z KLAUZULĄ INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:
Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Moszczenica w osobie Wójta Gminy Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, 97-310, ul. Kosowska 1.
Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu: 44 616 96 25, wew. 120 lub adresem e-mail: iod@moszczenica.eu.
Cele i podstawy przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wysłania i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej https://mti2.moszczenica.eu/, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
  • organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa;
  • zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, gdy dane są nieprawidłowe, lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Profilowanie i państwa trzecie:
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

Aktualności

''Innowacje w produkcji trzody chlewnej'' - szkolenie zewnętrzne

14.03.2023

''Innowacje w produkcji trzody chlewnej'' - szkolenie zewnętrzne

W dniu 13.03.2023r. w naszej siedzibie P.P.H.U. AGROPLUS przeprowadziło szkoleniept. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”, „Wspólna polityka rolna na lata 2023-2027 i jej wpływ na zarządzanie produkcją rolną”.Szkolenie skierowane było dla rolników i producentów trzody chlewnej. Główne poruszane tematy podczas spotkania to zmiany, ulepszenia oraz utrudnienia w rolnictwie, a także możliwość uzyskania dopłat bezpośrednich na lata 2023-2027.Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i problemów związanych z hodowlą trzody chlewnej oraz wymienić się doświadczeniem z innymi hodowcami.Poniżej przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z przeprowadzonego szkolenia.

Czytaj więcej...
Lokale do wynajęcia

03.03.2023

Lokale użytkowe do wynajęcia

Do wynajęcia są pomieszczenia biurowe o powierzchniach:- 12,2 m2, 12,2 m2, 18,6 m2, 23,7 m2, 32,1 m2Koszt wynajmu to 30,00 zł netto za m2 miesięcznie plus zaliczka na opłatę eksploatacyjną 13,00 zł netto za m2 miesięcznie. Prąd według podlicznika rozliczany na koniec pierwszego kwartału kolejnego roku.Zapewniamy miejsca parkingowe oraz monitoring 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Czytaj więcej...
Wdrażamy system EZD w kolejnym samorządzie..

25.01.2023

Dąbrówka wdraża EZD

Kolejne szkolenie w nowym roku mieliśmy przyjemność przeprowadzić dla Gminy Dąbrówka. Ze względu na liczną grupę szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch terminach 23 i 24 stycznia bieżącego roku.To już kolejne szkolenie, w którym wzięli udział urzędnicy chcący podnieść swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w pracy na rzecz rozwoju elektronicznego zarządzania dokumentacją. 

Czytaj więcej...
Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Piotrkowskiego

13.01.2023

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Piotrkowskiego

W siedzibie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych odbył się kolejny Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Piotrkowskiego. Zgromadzeni na spotkaniu samorządowcy z terenu całego Powiatu poruszyli ważny temat związany z przetargiem na zakup energii elektrycznej i rozwiązaniami mającymi na celu redukcję jej zużycia. Ponadto, przedstawiona została informacja o EZD PUW Moszczenica - projekcie Gmina Bliżej Mieszkańców, czyli systemie, którego zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania instytucji publicznych poprzez elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

Czytaj więcej...
Pierwsze szkolenie w nowym roku

11.01.2023

Pierwsze szkolenie w nowym roku

Pierwsze szkolenie w nowym roku mieliśmy przyjemność przeprowadzić dla Urzędu Miasta w Pajęcznie. Ze względu na ogromne zainteresowanie szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch terminach 10 i 11 stycznia bieżącego roku, z podziałem na grupy. To już kolejne szkolenie, w którym wzięli udział urzędnicy chcący podnieść swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w pracy na rzecz rozwoju elektronicznego zarządzania dokumentacją. 

Czytaj więcej...
tło

24.01.2023

Film promujący współpracę gminy Moszczenica z firmami z sektora MŚP i instytucjami rządowymi oraz uczelniami wyższymi

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka